Pokuta

 • sakra­ment pokuty i pojed­na­nia został usta­no­wiony przez Chry­stusa w celu nawró­ce­nia i pojed­na­nia z Bogiem ochrzczo­nych, któ­rzy odda­lili się od Niego przez grzech;
 • 5 warun­ków dobrej spowiedzi:
  • rachu­nek sumienia
  • żal za grzechy
  • mocne posta­no­wie­nie poprawy
  • szczera spo­wiedź
  • zadość­uczy­nie­nie Panu Bogu i bliźniemu
 • sza­fa­rzem sakra­mentu jest biskup i kapłan.

CO JEST WYMAGANE?

Pierw­sza spo­wiedź ma miej­sce przed I Komu­nią Św. w usta­lo­nym ter­mi­nie przez Ks. Proboszcza.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

w dni powszednie 20 minut  przed ranną i popołudniową Mszą św. i dodat­kowo:

 • I czwar­tek mie­siąca w godz. 1600 – 1630 w Bytoni
 • I pią­tek mie­siąca w godz. 1600 – 1800
Skip to content