Bierzmowanie

 • sakra­ment bierz­mo­wa­nia może przy­jąć każdy czło­wiek ochrzczony, który go jesz­cze nie przy­jął;
 • kan­dy­dat powi­nien być odpo­wied­nio przy­go­to­wany, a przed przy­ję­ciem bierz­mo­wa­nia powi­nien przy­stą­pić do sakra­mentu pokuty;
 • kan­dy­dat powi­nien osią­gnąć „wiek roze­zna­nia”, czyli taki, w któ­rym sam potrafi podej­mo­wać decy­zje w spo­sób odpo­wie­dzialny i dobro­wolny;
 • skutki bierz­mo­wa­nia są następujące:
  • udo­sko­nala łaskę chrztu
  • głę­biej zako­rze­nia nas w syno­stwie Bożym
  • ściślej jed­no­czy nas z Chrystusem
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego
  • udo­sko­nala naszą więź z Kościołem
  • umac­nia do świad­cze­nia o wie­rze chrze­ści­jań­skiej sło­wem i czynem.
 • świad­kiem bierz­mo­wa­nia może być osoba, która przy­jęła wszyst­kie sakra­menty wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skiego i pro­wa­dzi życie zgodne z zasa­dami wiary. Zada­niem świadka jest tro­ska o to, by bierz­mo­wany wypeł­niał obo­wiązki wypły­wa­jące z przy­ję­cia tego sakra­mentu. Dla pod­kre­śle­nia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodzi­ców chrzest­nych – naj­le­piej ojciec dla chłopca, matka dla dziew­czyny.
 • obrzęd sakra­mentu bierz­mo­wa­nia obej­muje: gest wło­że­nia rąk, namasz­cze­nie krzyż­mem świę­tym przez nakre­śle­nie znaku krzyża na czole, co sym­bo­li­zuje wyci­śnię­cie zna­mie­nia, szcze­gól­nego znaku Ducha Świę­tego w duszy bierz­mo­wa­nego. Jed­no­cze­śnie biskup wypo­wiada słowa: „Przyj­mij zna­mię daru Ducha Świę­tego”. W cza­sie namasz­cze­nia świa­dek kła­dzie prawą rękę na ramie­niu bierz­mo­wa­nego;
 • sza­fa­rzem sakra­mentu bierz­mo­wa­nia, jest biskup. Może on, jeśli zacho­dzi taka potrzeba, upo­waż­nić do tego także innych księży.

CO JEST WYMAGANE?

Aby przy­jąć sakra­ment bierz­mo­wa­nia należy:

 1. Zdo­być wie­dzę wyma­ganą do przy­ję­cia tego sakra­mentu okre­śloną przez księży przy­go­to­wu­ją­cych do bierz­mo­wa­nia.
  2. Uczest­ni­czyć spo­tka­niach przy­go­to­waw­czych.
  3. Dostar­czyć „świa­dec­two chrztu – ad Sacra” (jeśli ktoś został ochrzczony poza naszą para­fią).
  4. Poda­nie z prośbą o przy­ję­cie tego sakra­mentu.
  5. Należy wybrać sobie patrona, któ­rego imię osoba bierz­mo­wana przyj­muje pod­czas obrzędu

Uwaga:
W przy­padku bierz­mo­wa­nia doro­słych należy uzgod­nić indy­wi­du­alny tok przy­go­to­wa­nia z Księ­dzem Proboszczem.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

Sakra­mentu bierz­mo­wa­nia udziela Ks. Biskup Die­ce­zjalny lub Ks. Biskup Pomoc­ni­czy raz w roku w wyznaczonym terminie.

Skip to content