Eucharystia

Naj­święt­szy Sakra­ment, czyli Eucha­ry­stia, jest to praw­dziwe Ciało i praw­dziwa Krew Pana Jezusa pod posta­ciami chleba i wina;

 • słowo „Eucha­ry­stia” pocho­dzi od grec­kiego słowa eucha­ri­stein. Ozna­cza ono tyle, co „czy­nić dzięk­czy­nie­nie”;
 • Jezus Chry­stus usta­no­wił Eucha­ry­stię w Wielki Czwar­tek pod­czas Ostat­niej Wie­cze­rzy, aby utrwa­lić w niej Ofiarę Krzyża i tak powie­rzyć Kościo­łowi pamiątkę swej Męki i Zmar­twych­wsta­nia;
 • Eucha­ry­stia jest cen­trum i szczy­tem życia Kościoła;
 • główne czę­ści Mszy świę­tej to:
  • Litur­gia Słowa: z czy­ta­niami, homi­lią i modli­twą wiernych;
  • Litur­gia Eucha­ry­stii: na którą skła­dają się przy­go­to­wy­wa­nie darów, kon­se­kra­cja i komunia.
 • sys­te­ma­tyczne uczest­nic­two we Mszy świę­tej nie­dziel­nej i świą­tecz­nej pozwala odna­leźć i zacho­wać swoją toż­sa­mość przez zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem we wspól­no­cie para­fial­nej;
 • ten, kto pra­gnie przy­jąć Komu­nię Św. powi­nien znaj­do­wać się w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, to jest bez świa­do­mo­ści grze­chu śmier­tel­nego;
 • sza­fa­rzem Eucha­ry­stii jest biskup i kapłan.

CO JEST WYMAGANE?

Do przy­ję­cia I Komu­nii Świę­tej należy:

 1. Dostar­czyć „świa­dec­two chrztu – ad sacra” (jeżeli ktoś jest z poza naszej para­fii).
 2. Uczest­ni­czyć w kate­che­zie na pozio­mie klasy III Szkoły Pod­sta­wo­wej.
 3. Zdo­być wie­dzę konieczną do Sakra­mentu Pokuty i Eucha­ry­stii okre­śloną w „mini­mum pro­gra­mo­wym”.
 4. Uczest­ni­czyć w nie­dziel­nej Mszy Świę­tej.

Ter­min I Komu­nii Św. zostaje usta­lo­nym przez Ks. Pro­bosz­cza. Odbywa się to zazwy­czaj w maju.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

Porzą­dek Mszy świętych:

– dni powszednie: 700, 1800
– niedziele i święta: 700, 830, 1000, 1130  (w Bytoni), 1700
– święta „zniesione”: 700, 1000, 1800

Skip to content