Pogrzeb

Dzień śmierci jest dla chrze­ści­ja­nina, po zakoń­cze­niu jego życia, dopeł­nie­niem jego nowego życia roz­po­czę­tego na chrzcie, wzmoc­nio­nego przez bierz­mo­wa­nie i kar­mio­nego Eucha­ry­stią, będącą anty­cy­pa­cją uczty nie­bie­skiej. Chrze­ści­jań­ski sens śmierci uka­zuje się w świe­tle Śmierci i Zmar­twych­wsta­nia Chry­stusa, naszą jedyną nadzieję; chrze­ści­ja­nin, który umiera w Chry­stu­sie Jezu­sie, „opusz­cza ciało i staje w obli­czu Pana” (1 Kor 5,8).

Każdy kato­lik winien pamię­tać o należ­nej czci ciału zmar­łych wier­nych, które przez chrzest stały się świą­ty­nią Ducha Świę­tego. Dla­tego też zgod­nie z prze­pi­sem prawa wierni zmarli, powinni otrzy­mać pogrzeb kościelny, w któ­rym Kościół:

  • wypra­sza duchową pomoc zmar­łym,
  • oka­zuje sza­cu­nek ich ciału,
  • żywym nie­sie pocie­chę nadziei.

Kościół usil­nie zaleca zacho­wa­nie poboż­nego zwy­czaju grze­ba­nia ciał zmar­łych. Naj­do­sko­nal­szą modli­twą za zmar­łych jest Msza święta, którą spra­wuje kapłan.
W spra­wach pogrzebu należy zgło­sić się w biu­rze para­fial­nym w celu zała­twie­nia formalności.

Należy dostar­czyć:

  • akt zgonu z USC
  • świa­dec­two zgonu dla administracji cmentarza
  • infor­ma­cje o ostat­nim przy­ję­tym sakra­men­cie (np. cho­rych; jeśli była to zwy­kła spo­wiedź wystar­czy infor­ma­cja ustna rodziny)
  • sprawy zwią­zane z przy­go­to­wa­niem grobu, opłaty cmentarne należy załatwić u Administratora cmentarza: (+48) 58 588 3102
Skip to content