Kapłaństwo

  • przez sakra­ment kapłań­stwa, czyli świę­ceń uobec­nia się jedyne kapłań­stwo Chry­stusa, a wła­dza i posła­nie, powie­rzone przez Niego Apo­sto­łom, są speł­niane w Kościele aż do końca cza­sów;
  • jest to więc sakra­ment posługi apo­stol­skiej. Obej­muje on trzy stop­nie: epi­sko­pat, pre­zbi­te­rat i dia­ko­nat;
  • świę­ce­nia okre­śla się także jako con­se­cra­tio, są bowiem pew­nym wyłą­cze­niem i przy­ję­ciem przez samego Chry­stusa w służbę Kościo­łowi. Wło­że­nie rąk przez biskupa i modli­twa kon­se­kra­cyjna sta­no­wią widzialny znak tej kon­se­kra­cji;
  • sza­fa­rzem świę­ceń jest biskup.

CO JEST WYMAGANE?

Aby zostać księ­dzem należy odbyć odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie w Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym. Dla Die­ce­zji Pel­pliń­skiej takie Semi­na­rium znaj­duje się w Pel­pli­nie. Chcąc wstą­pić do niego należy zło­żyć odpo­wied­nie doku­menty. Potrzebne infor­ma­cje można uzy­skać na stro­nie: seminariumpelplin.pl

Alumni Pel­pliń­skiego Semi­na­rium są jed­no­cze­śnie stu­den­tami Wydziału Teo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

Sakra­ment kapłań­stwa jest udzie­lany w naszej die­ce­zji w Bazy­lice Kate­dral­nej w Pel­pli­nie w wyzna­czo­nym ter­mi­nie w maju.

Skip to content