Sakramenty

Sakra­ment jest to znak usta­no­wiony przez Chry­stusa i powie­rzony Kościo­łowi, przez który Bóg wcho­dzi we wspól­notę z czło­wie­kiem, uzdalnia­jąc go do wypeł­nie­nia jego powołania.

Sakra­menty dzielą się na:

Skip to content