Małżeństwo

 • sakra­ment mał­żeń­stwa jest nie­ro­ze­rwal­nym przy­mie­rzem miło­ści, poprzez które kobieta i męż­czy­zna two­rzą wspól­notę życia i miło­ści, będącą zna­kiem miło­ści Chry­stusa do Kościoła (Ef 5,25);
 • istotne cechy mał­żeń­stwa to: jed­ność, nie­ro­ze­rwal­ność, i otwar­cie na zro­dze­nie potom­stwa;
 • mał­żeń­stwo jest sakra­men­tem miło­ści, w któ­rej czło­wiek ofia­ro­wuje samego sie­bie. Taką miło­ścią obda­rzają się wza­jem­nie mał­żon­ko­wie, ale ich miłość się na tym nie koń­czy. Powinna ona spły­wać na ludzi żyją­cych wokoło nich i stać się źródłem nadziei i pocie­sze­nia dla innych. Wspar­cie jakiego udzie­lają sobie mał­żon­ko­wie, może dać im siłę pozwa­la­jącą z mocą słu­żyć innym ludziom. Dla­tego kapłan udziela mło­dej parze nastę­pu­ją­cego bło­go­sła­wień­stwa:

Wśród świata bądź­cie świad­kami, że Bóg jest miło­ścią, aby stro­skani i ubo­dzy, doznaw­szy waszej pomocy, przy­jęli was kie­dyś z wdzięcz­no­ścią do wie­ku­istego Boga.
– sakra­ment mał­żeń­stwa jest zna­kiem związku Chry­stusa i Kościoła. Udziela on mał­żon­kom łaski miło­wa­nia się wza­jem­nie tą miło­ścią, jaką Chry­stus umi­ło­wał Kościół. Łaska sakra­mentu udo­sko­nala zatem ludzką miłość małżonków.

CO JEST WYMAGANE?

Chcą zawrzeć sakra­men­talny zwią­zek mał­żeń­ski należy:

 1. Zgło­sić się do kan­ce­la­rii para­fial­nej i zare­zer­wo­wać sobie dzień i godzinę ślubu.
 2. Nie prę­dzej niż 6 miesięcy przed wyzna­czoną datą zgło­sić się do Urzędu Gminy w celu pobra­nia doku­men­tów potrzeb­nych do zawar­cia „mał­żeń­stwa kon­kor­da­to­wego”.
 3. Zgło­sić się do biura para­fial­nego w celu spi­sa­nia „kano­nicz­nego pro­to­kołu bada­nia narze­czo­nych”. Na to spo­tka­nie należy wziąć ze sobą:
  • dowód oso­bi­sty;
  • świa­dec­two chrztu z aktu­alną datą wyda­nia;
  • infor­ma­cję o bierz­mo­wa­niu zawartą na świa­dec­twie chrztu, lub oddziel­nym doku­men­cie;
  • świa­dec­two ukoń­cze­nia reli­gii;
  • zaświad­cze­nie ukoń­cze­nia kate­chi­za­cji przed­mał­żeń­skiej (konieczne do zwar­cia związku mał­żeń­skiego).
  • znać datę I Komunii świętej
 4. Jeżeli któ­reś z narze­czo­nych nie jest z naszej para­fii otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po okre­ślo­nym cza­sie, w któ­rym zapo­wie­dzi zostaną wygło­szone należy zaświad­cze­nie to zwró­cić do naszej para­fii.
 5. Narze­czeni otrzy­mują kartki do spo­wie­dzi. Zobo­wią­zani są do odby­cia dwóch spo­wie­dzi przedślubnych.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

Sakra­ment mał­żeń­stwa jest udzie­lany po wcze­śniej­szym usta­le­niu ter­minu przez narze­czo­nych.

Skip to content