Chrzest

 • chrzest jest pierw­szym sakra­men­tem, który udzie­lany jest zasad­ni­czo dzie­ciom;
 • chrzest to naro­dziny nowego życia w Chry­stu­sie; jest konieczny do zba­wie­nia; tak samo jak Kościół, do któ­rego chrzest wpro­wa­dza;
 • nazy­wany jest czę­sto „bramą sakra­men­tów” – bez niego nie można przy­jąć innych sakra­men­tów;
 • chrzest pozo­sta­wia na duszy nie­za­tarty duchowy znak (tak zwany cha­rak­ter), który uzdal­nia ochrzczo­nego do spra­wo­wa­nia kultu chrze­ści­jań­skiego. Z powodu tego nie­znisz­czal­nego cha­rak­teru sakra­men­tal­nego chrzest nie może być powtó­rzony.
 • wyróż­nia się 5 zasad­ni­czych skut­ków sakra­mentu chrztu, dzięki któ­rym staje się on wyda­rze­niem wpro­wa­dza­ją­cym czło­wieka w chrze­ści­jań­ską nowość życia; są nimi: uwol­nie­nie od grze­chu pier­wo­rod­nego, syno­stwo Boże, wsz­cze­pie­nie w Jezusa Chry­stusa, wsz­cze­pie­nie w Kościół święty oraz udział w posłan­nic­twie Chry­stusa i Kościoła;
 • sza­fa­rzem sakra­mentu chrztu jest: biskup, kapłan oraz dia­kon;
 • uwaga: w nie­bez­pie­czeń­stwie bli­skiej śmierci, kiedy nie jeste­śmy w sta­nie powia­do­mić kapłana, wystar­czy aby ktoś z wier­nych polał dziecko wodą wyma­wia­jąc for­mułę chrztu: “(poda­jemy imię) JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”. Przed chrztem można odmó­wić wyzna­nie wiary (Wie­rzę w Boga…) Wypada, aby przy chrzcie był obecny jeden albo dwóch świad­ków. O udzie­lo­nym w ten spo­sób chrzcie należy bez­zwłocz­nie powia­do­mić swo­jego Ks. Pro­bosz­cza.

CO JEST WYMAGANE?
Aby ochrzcić dziecko należy:

 1. Zgłosić się do biura parafialnego z potrzebnymi dokumentami:
  • akt urodzenia dziecka;
  • rodzice chrzestni nie będący z parafii zobowiązani są do okazania zaświadczenia, że mogą być chrzestnymi czyli, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami, związani sakramentalnym małżeństwem.
 2. Znać datę i miejsce ślubu rodziców dziecka
 3. Znać dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
 4. Potrzebne podczas chrztu są:
  • świeca
  • biała szatka

Uwaga:
W przypadku małżeństwa niesakramentalnego rodziców dziecka należy umówić się z ks. Proboszczem na rozmowę określającą warunki dopuszczające do przyjęcia tego sakramentu.

KIEDY SAKRAMENT JEST SPRAWOWANY?

 • Sakrament chrztu jest udzielany w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.00.
 • Przygotowanie dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w sobotę przed niedzielą, w którą ma być udzielony chrzest. Spotkania odbywają się w kościele po wieczornej Mszy św.
Skip to content